ศึกษาแบรนด์ ‘คุ้มค่า’ สินค้า house brand ของโลตัส จากความเข้าใจผู้บริโภคสู่การพัฒนาเป็นสินค้าราคาเป็นมิตรในคุณภาพตามมาตรฐาน

การรับฟังเสียงผู้บริโภค (Voice of Customer) เป็นหน […]

DSI ร่วมกำหนดนโยบายและการกำกับดูแล ICT และโทรคมนาคม สำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ในเวที APT Policy and Regulatory Forum ครั้งที่ 22

ดร. ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศ […]