DSI ร่วมกำหนดนโยบายและการกำกับดูแล ICT และโทรคมนาคม สำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ในเวที APT Policy and Regulatory Forum ครั้งที่ 22

ดร. ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศ […]